Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Pravidla a soutěžní řád

Jihočeská amatérská liga – cyklistika
Pražského povstání 2303, 390 03 Tábor.
registrace u MV ČR pod čj. IIs-OS/1–23106/94-R, IČO: 60073993, DIČ: CZ60073993

1. Základní ustanovení

 1. Platnost pravidel

  Tato pravidla nabývají platnosti dnem 1. 1. 2011 a jsou závazná pro všechny členy a pořadatele závodů JAL cyklistika. Změny, doplnění a aktualizace Pravidel JAL cyklistika přísluší Výkonnému výboru JAL cyklistika.

 2. Silniční závody

  Podmínkou zapsání závodu do kalendáře JAL cyklistika je schválení akce VV JAL cyklistika a dodržení podmínek pro pořádání závodů dle těchto pravidel.

  Silniční závody jsou všechny druhy cyklistických závodů pořádané na silnici, které se nekonají na speciálních a k tomu účelu postavených drahách nebo na drahách plochých, případně na trati, kde se střídá běh s jízdou na kole – tedy v terénu.

  Maximální počet závodníků, kteří mohou startovat v závodě za plného silničního provozu je 80 v jedné skupině. Při větším počtu startujících musí pořadatel zajistit plnou uzavírku tratě nebo skupinu rozdělit podle kategorií a rovněž tomu přizpůsobit oddělené starty kategorií s patřičným časovým odstupem.

 3. Účast v soutěži

  Účast v závodech schválených v kalendáři JAL cyklistika se řídí těmito Pravidly. Startovat v závodech mohou členové JAL cyklistika, uvedení v Seznamu členů JAL cyklistika pro daný kalendářní rok. Členem JAL cyklistika může být pouze občan ČR. Závodník, který není členem JAL může startovat v závodě jako příchozí po vyplnění přihlášky a zaplacení stanoveného startovného a zálohy 100 Kč za zapůjčení startovního čísla(po vrácení čísla se mu záloha vrátí). Příchozí závodník startuje v kategorii a startovní skupině příslušné věku, kterého dosáhl. Ve startovních a výsledkových listinách se tito závodníci označují písmenem P. Body jim nepřísluší. Výši poplatku za vstup do JAL a maximální výši startovného pro členy JAL a pro příchozí stanovuje pro každý rok VV JAL

  Vyloučen ze závodu, ale i ze soutěže může být jednotlivec nebo celý tým, který vážně poškozuje cyklistiku a organizaci. K vyloučení může dojít před startem nebo v průběhu závodu. O vyloučení rozhodne pořadatel závodu a Výkonný výbor JAL cyklistika.

 4. Kategorie závodníků

  Závodníci se zařazují do kategorií vždy podle věku, který dovršili nebo dovrší v příslušném kalendářním roce.

  Hlavní kategorie jednotlivců:

  A muži 19–29 let; B muži 30–39 let; C muži 40–49 let; D muži 50–59 let; E muži 60 a více let; Z ženy 15 a více let, M3(kadeti), M4(junioři). Kategorie A, B a M4 tvoří startovní skupinu S – 1, kategorie C, D, E, Z a M3 tvoří startovní skupinu S – 2.

  Závodníci ze starších kategorií mohou startovat v mladší kategorii, tzn. závodník věkem v kategorii B může být přihlášen v A, závodník věkem v kategorii C může být přihlášen v B, ale i A atd. Závodníci kategorií Kadet (M3) a Junior (M4) mohou startovat jako členové JAL cyklistika v kategorii A, ale i jako příchozí v kategorii mužů A, popř. ve své věkové kategorii, jestliže je kategorie mládeže v závodě vypsána. Přestup do jiné věkové kategorie v průběhu soutěžní sezóny pro členy JAL cyklistika není možný.

  Pořadatel může vypsat i jiné věkové kategorie. Na tuto skutečnost musí včas upozornit v Rozpisu závodu.

  Přestoupit do starší věkové kategorie může závodník dnem 1.1. kalendářního roku ve kterém věkové kategorie dosáhne. Je možné přihlásit se znovu do mladší věkové kategorie.

  Ostatní kategorie jednotlivců:

  Děti; Nábor; Mladší žáci (žákyně); Starší žáci (žákyně); Kadeti (kadetky); Junioři (juniorky), případně jiné kategorie dle rozpisů k jednotlivým závodům.

  Kategorie družstev:

  Družstvem je myšlen celek složený za závodníků jednoho týmu. Družstva nejsou rozdělena do kategorií, družstvo se skládá ze členů jednoho týmu všech věkových kategorií JAL cyklistika.

 5. Rozhodčí

  Pro každý závod JAL cyklistika musí být ředitelem závodu určen rozhodčí závodu, popř. skupina rozhodčích a jejich hlavní rozhodčí, kteří zajišťují řízení cyklistických závodů. Z hlediska sportovního dbají o to, aby soutěže probíhaly v souladu s Pravidly JAL cyklistika a Stanovami JAL cyklistika. Rozhodčí mají plnou moc rozhodnout o všech sportovních momentech podle Pravidel JAL cyklistika a mají pravomoc řešit i takové případy, na které Pravidla JAL cyklistika nepamatují.

  Při větším počtu rozhodčích se sbor může skládat z hlavního rozhodčího, startéra, cílového rozhodčího, časoměřiče, sekretáře, popř. dalších.

  Hlavní rozhodčí řídí celou práci sboru rozhodčích, určuje funkce jednotlivým členům sboru, zajišťuje kontakt s pořadateli závodu a vedoucími týmů závodníků a dává souhlas k vyhlášení oficiálního pořadí závodníků. Nesmí dát pokyn ke startu závodu, není-li odpovídajícím způsobem závod připraven a zajištěn.

  Hlavní rozhodčí se dále musí před startem závodu přesvědčit, zda všechna technická zařízení nezbytná k řízení závodu jsou k dispozici a na určených místech. Před startem závodu řídí poradu (pokud je to nutné) organizátorů závodu a vedoucích družstev. V průběhu závodu zastává hlavní rozhodčí funkci prvního komisaře a řídí (případně s dalšími komisaři) sportovní průběh celého závodu.

  Jednání o udělení trestu jednotlivci či družstvu je kolektivní a o sankci dále mimo sbor rozhodčích rozhodují ředitel závodu a přítomní členové VV JAL cyklistika.

  Hlavní rozhodčí závodu může být i ředitel závodu, který v tomto případě zodpovídá za správné a definitivní pořadí závodu.

  Jmenování rozhodčích k řízení závodu pořádaných v působnosti JAL cyklistika je plně v kompetenci ředitele konkrétního podniku zařazeného do Kalendáře závodů JAL cyklistika, nebo sbor rozhodčích určí JAL cyklistika.

  Všichni rozhodčí delegováni k řízení závodu jsou povinni řídit závod v souladu s Pravidly JAL cyklistika a musí se oprostit od jakékoliv klubové, svazové nebo národní příslušnosti.

  Rozhodčí nesmí v závodě ke kterému byl delegován, zastávat jiné funkce nebo se zabývat jinou činností, která by přímo nebo nepřímo souvisela s dotyčným závodem.

 6. Sportovní ředitelé

  Každé družstvo musí mít oficiálně jmenovanou odpovědnou osobu, tj. sportovního ředitele (vedoucího) týmu. Sportovní ředitel (vedoucí) týmu je osoba zodpovědná za přihlášky jak družstev tak i jednotlivců, oznamování jejich přestupů atp. Dále zastupuje družstvo při jednáních s VV JAL cyklistika a se sborem rozhodčích při jednotlivých závodech. Jméno vedoucího týmu oznámí oddíl řediteli JAL do dne prvního závodu sezony.

 7. Kalendář soutěže

  Pro každý kalendářní rok VV JAL cyklistika schvaluje nový kalendář závodů, který je poté samostatně zveřejněn. V průběhu soutěže může dojít ke změnám míst i pořádání akcí. Pokud jsou včas pořadateli známé důvody (překážky), které ohrozí hladký průběh pořádání sportovního podniku konaného v rámci JAL cyklistika, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit členům VV JAL cyklistika. Členové VV JAL cyklistika mohou rozhodnout o náhradním termínu závodu, změně pořadatele, místa, ale i zrušení závodu.

 8. Mistrovské závody

  V kalendáři závodů JAL cyklistika jsou vždy vypsány dva závody jako Mistrovství JAL cyklistika – jeden intervalový závod jednotlivců (časovka jednotlivců) a jeden závod jednotlivců s hromadným startem. Těchto závodů se mohou zúčastnit i příchozí účastníci závodu, ovšem v případě vítězství nebude „příchozí“ dekorován jako mistr JAL cyklistika. Tento titul a ceny získá pouze člen JAL cyklistika. Oba mistrovské závody jsou oproti jiným závodům bodově zvýhodněny.

 9. Rozpis závodu

  Každý pořadatel musí minimálně měsíc před začátkem soutěže vydat příslušný rozpis závodu, který obsahuje základní údaje o připravované sportovní akci. Na základě nepředvídatelných událostí může pořadatel závodu tento rozpis upravit nebo změnit. O změně musí ale neprodleně informovat členy VV JAL cyklistika.

 10. Zrušení závodu

  Pokud nezasáhne vyšší moc, musí zrušení závodu pořadatel ohlásit ihned po zjištění překážek pro pořádání akce. Musí uvědomit především členy VV JAL cyklistika a členy JAL cyklistika. Dále pak rozhodčí a jednotlivé členy pořadatelské služby, případně dotčeným úřadům a institucím (MěÚ, Policie ČR atd.). Zrušení závodu s konečnou platností oficiálně oznamuje ředitel JAL cyklistika členům VV cyklistika.

  VV JAL cyklistika má právo zrušit výsledek jakéhokoliv závodu, zjistí-li se, že při něm byla porušena Pravidla JAL cyklistika, nebo že se závod konal za neregulérních podmínek. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Na případné vyzvání VV JAL, nebo ředitele závodu musí závodník vrátit ceny. Závod se nebude započítávat do celkového hodnocení soutěže v daném kalendářním roce.

 11. Ceny a prémie

  Ceny a prémie při cyklistických závodech jsou v plné režii pořadatele závodu. Mohou být finanční nebo věcné a musí být uvedeny v rozpise závodu. Ceny obdrží minimálně první tři závodníci v konečném hodnocení závodu v každé vypsané kategorii bez ohledu na to zda jde o člena JAL nebo závodníka příchozího. Při malém počtu závodníků může ale pořadatel vydat ceny pouze jedné třetině startujících.

  Prémie se rovněž jako ceny vypisují před závodem a musí být obsahem Rozpisu závodu. Prémie mohou být finanční i věcné. Pořadatel upozorní na tuto skutečnost v Rozpisu závodu nebo oznámí před startem závodu místo prémiového spurtu. Prémie může být ohlášená, může být také tajná. Tajnou prémii oznamuje pořadatel (rozhodčí) během závodu, zpravidla jeden okruh před hodnocenou metou.

  Ceny a prémie se rozdělují po skončení závodu. Pořadatel má právo v rozpisu závodu stanovit dodatek, kterým upozorní na skutečnost, že pokud se závodník nedostaví na vyhlášení výsledků, cena propadá ve prospěch pořadatele, nebo ji obdrží jiný startující, např. v tombole.

  V případě, že bude závodník (družstvo) dodatečně vyloučen ze závodu nebo zbaven pořadí, musí nejpozději do jednoho měsíce od upozornění cenu vrátit pořadateli závodu. Pokud nebude cena vrácena ve stanoveném termínu, nebude závodník (družstvo) puštěn na start dalšího závodu JAL, případně poté vyloučen ze soutěže.

  Ceny pro jednotlivce i družstva umístněné v konečném hodnocení soutěže JAL zajišťuje VV JAL. Vyhlášeni budou vždy nejlepší 3 jednotlivci v každé kategorii a tři družstva (pokud VV JAL nestanoví v daném roce jinak). Ceny se předají na slavnostním vyhlášení – Výročním balíku, organizovaném VV JAL.

 12. Přihlášky

  Přihlášky jednotlivců i družstev zajišťuji sportovní ředitelé jednotlivých týmů (vedoucí družstev) dle pokynů vyplývajících z jednání VV JAL cyklistika a dle těchto Pravidel.

 13. Doklady závodníků

  JAL cyklistika nezajišťuje pro členy žádné legitimace. Před startem závodu může pořadatel závodu po startujících požadovat doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list atd.).

 14. Startovní čísla

  Startovní číslo závodník obdrží oproti záloze 100,–Kč na svém prvním startu v roce a pro členy JAL cyklistika je platné pro všechny nadcházející podniky organizované JAL cyklistika v sezóně. Pokud VV JAL nestanoví jinak, startovní číslo platí i další ročník soutěže.

  Závodník musí mít řádně upevněna všechny vydaná čísla, tzn. zádová v dolní polovině dresu (kombinézy) vpravo nebo vlevo dle určení pořadatele závodu, tak i na ramena, případně i číslo na rám. Čísla musí být dobře viditelná a nesmí je nic překrývat. Při porušení těchto pravidel nebude závodník puštěn na start závodu, eventuelně může být v závodě diskvalifikován.

  Závodník, který nepokračuje v závodě musí číslo neprodleně odejmout. Porušení bude trestáno diskvalifikací v závodě.

 15. Závodní kola a sportovní úbor

  Každý závodník je sám zodpovědný za své sportovní vybavení – kvalitu a funkci materiálu kola a oblečení. Z hlediska kvality a technického pojetí použitého materiálu nesmí být výbava zdrojem nebezpečí pro nikoho z dalších účastníků závodů.

  Závodním kolem se rozumí standardní stroj od akreditovaného výrobce s koly stejného průměru, kdy pohon kola je zajištěn pouze vlastní silou pomocí řetězového převodu. Rám kola je trojúhelníkového tvaru, vybavený dvěmi na sobě nezávislými funkčními brzdami. Při závodech na silnici nejsou dovolena jiná, nežli klasická oblouková řídítka. Speciální řidítka a nástavce jsou povoleny pouze pro intervalové závody.

  Je přísně zakázáno používat jakékoliv ochranné štíty, aerodynamické kryty nebo jiná přídavná zařízení, které mají za účel snížit odpor vzduchu nebo uměle zrychlit pohon.

  Každý startující je povinen absolvovat celý závod s pevně nasazenou a zapnutou přilbou. Porušení tohoto pravidla se trestá diskvalifikací v závodě. Při opětovném porušení tohoto pravidla nebude závodník puštěn na start dalšího závodu, případně bude vyloučen ze soutěže.

  V případě, že bude v zájmu partnera soutěže start některých jedinců v úboru nesoucí barvy firmy (například mistři JAL, vedoucí průběžného pořadí soutěže atp.), jsou závodníci povinni respektovat toto nařízení a startovat v příslušném závodě v barvách (s logem) partnera soutěže. V opačném případě bude každý, kdo poruší povinnost účasti v závodě v určeném sportovním úboru sankciován odebráním cen a polovičního zisku bodů v závodě.

 16. Měření času

  Časomíru zajišťuje pořadatel závodu. Doporučuje se dvojí měření času pro případné selhání jednoho z přístrojů. Při dojezdu skupiny závodníků, kdy je odstup mezi zadním kolem jednoho závodníka a předním kolem druhého závodníka menší jak 1 vteřina, přiřadí se všem závodníkům ve skupině stejný čas, tj. čas dosažený prvním závodníkem ve skupině. Při intervalových závodech se čas měří s přesností na desetiny vteřiny.

 17. Pořadí v cíli

  Cílovou metu tvoří příčná čára jiné (pokud možno bílé reflexní) barvy, nežli je povrch závodní tratě. Pořadí závodníků v cíli určuje okamžik, kdy galuska nebo plášť předního kola protne pomyslnou svislou rovinu procházející cílovou metou. Pro správné určení pořadí mohou rozhodčí použít různé technické prostředky (např. fotoaparát, kameru atd.). Klasifikace závodu může být na základě podaného protestu změněna ředitelem závodu, případně VV JAL cyklistika.

 18. Tresty a disciplinární řízení

  O veškerých přestupcích proti Pravidlům JAL cyklistika během jednotlivých závodů rozhodují rozhodčí a ředitelé závodu spolu s přítomnými členy VV JAL cyklistika. V případě jiného provinění rozhodují o přestupcích všichni členové VV JAL cyklistika a rozhodnutí o trestu obdrží proviněný jednotlivec či celek písemně na adresu uvedenou v přihlášce pro daný rok do 1 měsíce po incidentu.

  Provinilcům může být uložen trest: Napomenutí, nepřiznání dosaženého pořadí, časová penalizace, vyloučení ze závodu, vyloučení ze soutěže, zákaz startu v závodech pod hlavičkou JAL cyklistika)

  Diskvalifikace závodníka znamená prohlášení jím dosažených výsledků neplatnými. Závodník je zbaven získaných cen a bodů. To samé platí i pro družstva. V případě diskvalifikace jednotlivce (družstva) se automaticky mění pořadí.

  Závodník (družstvo) se proti diskvalifikaci, či jinému trestu může odvolat do sedmi dnů po udělení trestu. Odvolání řeší VV JAL. Své stanovisko k odvolání musí VV JAL cyklistika zaslat písemně do 1 měsíce na adresu provinilého jednotlivce (družstva).

 19. Bodování:

  Jednotlivci

  Body jednotlivcům se stanoví podle umístění v závodě ve startovní skupině (S-1, S-2).

  Pro individuální starty jednotlivců a pro časovku dvojic platí základní bodování pro jednotlivce.

  1. místo 150 bodů, 2. místo 145 b., 3. místo 141 b., 4. místo 138 b., 5. místo 136 b. atd. po jednom bodu. (při časovce dvojic získávají oba závodníci stejný počet bodů).

  Pro závody etapové platí po úspěšném absolvování všech etap toto bodování:

  1. místo 165 bodů, 2. místo 160 b., 3. místo 155 b., 4. místo 152 b., 5. místo 150 b. atd. po jednom bodu. Jednotlivé etapy se jako jednotlivé závody do hodnocení soutěže nezapočítávají.

  Pro mistrovské závody platí toto bodové hodnocení:

  1. místo 165 bodů, 2. místo 160 b., 3. místo 155 b., 4. místo 152 b., 5. místo 150 b. atd. po jednom bodu.

  Do celoroční soutěže jednotlivců se započítávají 2/3 výsledků (výsledek dělení se zaokrouhlí směrem dolů) z celkového počtu skutečně zorganizovaných závodů v příslušném roce (např. z 15 závodů bude započteno 10 nejvíce bodovaných výsledků).

  Počet započítávaných závodů pro příslušnou sezonu může určit i VV na svém výročním zasedání.

  Vítězem celoroční soutěže jednotlivců v kategorii se stává ten, kdo získá nejvíce bodů z maximálního počtu hodnocených závodů. Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v mistrovském závodě jednotlivců, popřípadě pořadí v mistrovské časovce jednotlivců.

  Družstva

  Pro závody družstev (časovky) platí toto bodování:

  1. místo 450 bodů, 2. místo 435 b., 3. místo 423 b., 4. místo 414 b., 5. místo 408 b. atd. po třech bodech. Body získané při časovce družstev se do hodnocení jednotlivců nezapočítávají.

  Pro soutěž týmů a do konečného hodnocení se započítávají výsledky 3 nejlepších jednotlivců v závodě bez rozdílu kategorií. Do celoroční soutěže družstev se odečítá 1 nejhorší výsledek z celkového počtu závodů (např. z 15 závodů bude hodnoceno 14 nejvíce bodovaných výsledků). Závodníci příchozí žádné body nezískávají a pořadí pro bodování ve startovních skupinách se sestaví pouze ze členů JAL.

2. Rozdělení silničních závodů

Silniční závody se rozdělují na:

 1. jednorázové s hromadným startem – distanční
 2. jednorázové s hromadným startem – na okruzích
 3. jednorázové s intervalovým startem pro jednotlivce
 4. jednorázové s hromadným startem pro družstva
 5. etapové
 6. jednorázové do vrchu

3. Společné předpisy pro silniční závody

 1. Povinnosti pořadatelů:
  1. Každý pořadatel závodu na silnici musí vydat minimálně 1 měsíc před akcí samotnou příslušný rozpis závodu, který obsahuje údaje uvedené ve Vzoru rozpisu závodu. V rozpisu závodu stanoví pořadatel oddělené starty startovních skupin S-1 a S-2. V odůvodněných případech je možný společný start startovních skupin S-1 a S-2. Je-li v tom případě stanovena rozdílná délka závodu pro startovní skupiny S-1 a S-2 musí být cíl umístěn mimo okruh.
  2. Schválený rozpis závodu nemůže pořadatel s výjimkou případu vyšší moci měnit. O každé takové změně musí být podána informace VV JAL. VV JAL rozhodne o dalším průběhu závodu. Zasáhne-li vyšší moc v průběhu závodu, řeší případ pořadatel po dohodě s rozhodčími a přítomnými členy VV JAL cyklistika a neprodleně informuje všemi dostupnými prostředky závodníky a ostatní účastníky závodu.
  3. Pořadatel musí zajistit v dostatečném předstihu signalizaci všech překážek a nebezpečných míst na trati závodu, u kterých lze předpokládat zvýšené riziko bezpečnosti závodníků.
  4. Pořadatel musí zajisti dostatečný počet pořadatelů po celý průběh akce, zejména na křižovatkách, nepřehledných místech a v prostoru startu a cíle.
  5. Pořadatel musí zajistit odpovídající zdravotní zabezpečení – sanitu s lékařem v místě akce, nebo jeli v blízkosti RLP, musí být pořadatel v kontaktu s dispečinkem RLP.
  6. Pořadatel před závodem připraví seznam všech nemocnic, které jsou v blízkosti akce včetně jejich adres a telefonních čísel pro případ převozu zraněného účastníka závodu.
  7. Pořadatel musí zajistit prostory pro PC, presenci závodníků a výdej startovních čísel.
 2. Povinnosti vedoucích družstev:
  1. Každé družstvo si zvolí svého vedoucího. Vedoucí je nahlášen řediteli JAL cyklistika do dne zahájení prvního závodu sezony.
  2. Vedoucí připraví seznam členů družstva, který na základě jednání VV JAL cyklistika a Pravidel JAL cyklistika odešle odpovědnému funkcionáři nebo na adresu JAL cyklistika.
  3. V případě elektronických přihlášek postupovat podle pokynů na stránkách JAL
 3. Povinnosti závodníků:
  1. Závodníci jsou osobně zodpovědní za dodržování platných předpisů pro účastníky silničního provozu – zákon č. 361/2000Sb. O provozu na pozemních komunikacích a dále dodržování pokynů organizátorů a pořadatelů závodů. Závodníci jsou osobně zodpovědní za veškeré nehody, jejichž by mohli být příčinou nebo obětí. Zvýšené opatrnosti musí dbát zejména při předjíždění nebo křižování s jinými uživateli dopravní komunikace, při průjezdech obcemi, v ostrých a nepřehledných zatáčkách nebo sjezdech a to i tehdy, jsou-li závody konány za uzavřeného dopravního provozu.
  2. Účastníci závodů startují na vlastní nebezpečí, pořadatel závodu neručí za škody vzniklé závodníkům před, během nebo po sportovním podniku. Je doporučeno pojistit se oproti úrazu i odpovědnosti.
  3. Za všech okolností se musí závodníci chovat slušně a ukázněně a bezpodmínečně musí dodržovat ustanovení těchto pravidel a rozpisu závodu.
  4. Každému závodníkovi se doporučuje seznámit se s tratí závodu.
  5. Každý startující musí osobně podepsat prezenční listinu. Bez podpisu nebude zaregistrován k závodu.
  6. Všichni závodníci jsou povinni mít během závodu pevně upevněnou přilbu odpovídající parametrům pro silniční cyklistiku. Sundání ochranné přilby během závodu se trestá diskvalifikací v závodě. Opakované porušení tohoto pravidla může být důvodem k vyloučení závodníka ze soutěže.
  7. Závodník, který odstoupí ze závodu musí okamžitě sejmout své startovní číslo a nahlásit tuto skutečnost rozhodčím závodu. V závodě již nesmí pokračovat.
 4. Trať závodu, značení:
  1. Trať závodu musí pořadatel vybrat tak, aby byla bezpečná a měla dobrý povrch vozovek. Na nebezpečná místa musí upozornit v rozpisu závodu, nejpozději před startem závodu.
  2. V průběhu závodu musí pořadatel zajistit signalizaci nebezpečných míst, nejlépe žlutým praporkem a to v dostatečném předstihu před nebezpečným úsekem.
  3. Na křižovatkách a v ulicích měst musí být trať závodu vyznačena šipkami, případně musí pořadatel ukazovat směr jízdy. V rozpisu musí být trať závodu popsána podrobně, aby nedošlo k omylům.
 5. Start závodu:
  1. Místo startu určí pořadatel závodu tak, aby bylo v přehledných místech.
  2. Start závodu se vyznačí páskou, dobře viditelnou s nápisem START.
 6. Značení kilometráže:
  1. Kilometráž se vyznačí viditelnými tabulemi, nebo číslicemi na vozovce a to poslední 1 km před cílem, 500m , 200m a 100m.
 7. Cíl závodu:
  1. Cílová rovinka musí být nejméně 200m dlouhá, pokud možno na rovině nebo ve stoupání, nikoliv ve sjezdu! Za cílovou páskou nesmí být zatáčka.
  2. Při závodech, které končí na okruhu se ukazuje počet okruhů zbývajících do cíle.
 8. Prémie:

  Prémie vypisuje pořadatel závodu před závodem, nebo je vyhlásí jako tajné. Pokud nejsou tajné, budou vyznačeny stejně jako cíl závodu na komunikaci nebo tabulemi s nápisem PRÉMIE a dále se vyznačí metry do této mety (min. 500 a 100m).

 9. Kola a vybavení závodníků:
  1. Rám kola musí být trojúhelníkovitého tvaru.
  2. Kola musí být vybavena dvěma na sobě nezávislými brzdami.
  3. Převody nejsou omezeny.
 10. Doprovodné vozy:

  Nejsou v žádném v závodě povoleny. Doprovázený závodník bude potrestán diskvalifikací v závodě. Při opakovaném porušení tohoto pravidla bude vyloučen ze soutěže.

 11. Průběh závodu:

  Start

  1. Závodníci musí být k dispozici startérovi v určeném prostoru nejpozději 10 minut před startem.
  2. Podepisování presenčních listin účastníků závodu je povinné! Podepisování je zahájeno na začátku presence a ukončeno 30 minut před startem. Nepodepsaní závodníci nebudou puštěni na start.

  Chování závodníků

  1. V průběhu závodu si závodníci nesmějí vzájemně překážet, nesmějí náhle a úmyslně měnit směr jízdy, zastavit, nebo si křížit dráhu. V případě nepředvídatelných situací musí na to vhodným způsobem upozornit ostatní závodníky.
  2. Závodníci se nesmějí vzájemně tlačit nebo odstrkovat a zásadně nesmějí vozidla používat jako vodičů.
  3. Závodník, který úmyslně zaviní nehodu jiného závodníka, zkříží mu dráhu nebo jinak ohrozí bude v závodě diskvalifikován, případně vyloučen ze soutěže.
  4. Při závěrečném spurtu v závodech s hromadným startem je závodníkům přísně zakázáno vybočovat z koridoru, který si vybrali v okamžiku zahájení spurtu a bránit tak jiným závodníkům v jízdě nebo je jinak ohrožovat.
  5. Závodník se nesmí odchýlit od stanovené tratě s výjimkou příkazů příslušníku policie a pořadatelů. Závodník, který se odchýlí od stanovené trasy závodu bude ze závodu diskvalifikován.
  6. Závodníci mají právo si při závodě mezi sebou předávat občerstvení, mohou si půjčovat drobné servisní nářadí a náhradní díly.
  7. Závodník nesmí při sobě mít skleněné nádoby ani je nesmí přijímat od diváků.
  8. Z bezpečnostních důvodů je závodníkům přísně zakázáno v pelotonu odhazovat jakékoliv předměty bez předešlého upozornění. Závodník musí nejdříve ze startovního pole účastníků závodů pohybovat v zadní části nebo po stranách pelotonu a po té v hodným způsobem upozornit na odhozený předmět.
  9. V průběhu závodu nesmí závodníci používat mobilní telefony!

  Mechanická pomoc

  1. V žádném závodě není povolen doprovod závodníků mechanickými vozy. Mechanická pomoc je povolena pouze v místech označených jako DEPO, nebo ve stoupáních a to pouze od statických (nemotorizova­ných) osob.
  2. Po poskytnutí mechanické pomoci může mechanik závodníka roztlačit.

  Mimořádné události

  V případě Mimořádné události nebo nehody, která by měla za následek znehodnocení regulérního průběhu závodu, může pořadatel se souhlasem přítomných členů VV JAL cyklistika v daném okamžiku rozhodnout podle situace následovně:

  1. Změnit trať
  2. Vyhlásit dočasnou neutralizaci
  3. Zkrátit délku závodu
  4. Anulovat část závodu a závod odstartovat znova
  5. Závod odstartovat znova a přitom vzít v úvahu odstupy zaznamenané v okamžiku mimořádné události.

  Klasifikace

  1. Závodník bude klasifikován v cíli, když vlastní silou bez cizí pomoci dopraví své jízdní kolo přes cílovou pásku.
  2. Závodník je v cíli, když nejpřednější část svého kola protne pomyslnou svislou rovinu procházející cílovou páskou.
  3. Závodník, který neprojede celou stanovenou trať závodu bude diskvalifikován ze závodu.
  4. Rozhodčí musí určit co největší počet závodníků v přesném pořadí závodu v cíli tak jak projeli cílovou páskou. Nepodaří-li se to, budou tito závodníci klasifikováni ve stejném pořadí a všichni obdrží stejný čas a stejné průměrné body do celkového hodnocení soutěže. Předpokládá li se hromadný dojezd a nejsou li k dispozici technické prostředky pro přesné určení pořadí závodníků zorganizuje pořadatel průjezd koridorem.
  5. V zápise závodu musí rozhodčí uvést všechny startující závodníky, kteří dokončili závod s jejich časy a také jména těch, kteří závod nedokončili.
  6. Klasifikace se uzavírá, až se rozhodčí přesvědčí, že poslední závodník je v cíli závodu.

4. ZÁVODY JEDNORÁZOVÉ S HROMADNÝM STARTEM – DISTANČNÍ

 • Závody pořádané v jediném dni, v jedné etapě. Trasa závodu vede ze startovního místa do místa cílového. Mohou se také pořádat na stejné trati tam a zpět – s obrátkou.
 • Maximální délka tratě závodu s hromadným startem je stanovena takto:

  Kategorie „A“ a „B“ 75 – 85 km, mistrovský závod do 100 km; maratóny dle Rozpisu k závodu. Kategorie „C“, „D“, „E“ a „Z“ 55 – 65 km, mistrovský závod do 70 km. maratóny dle Rozpisu k závodu.

 • Je-li závod pořádán na okruhu, délka jednoho okruhu musí být minimálně 12 km. Končí-li závod na okruhu, musí být jeho délka minimálně 3 km.
 • V případě tohoto druhu závodu neexistuje při dojezdu na okruhu neutralizace okruhu.
 • Pokud si pořadatel přeje provedení slavnostního startu, nesmí být místo oficiálního startu vzdáleno více jak 3 km od startu slavnostního. Oficiální start může být pevný nebo letmý. V každém případě musí být tento start označen jako nultý km závodu.
 • Při závodech s obrátkou musí rozhodčí zabezpečit kontrolu závodníka na obrátce. Závodník, který neprojede obrátkou, bude diskvalifikován.
 • Doprovodná vozidla jsou zakázána! Závodník se v žádném případě nesmí držet jiného dopravního prostředku nebo nesmí být tažen jiným vozidlem.
 • Občerstvení smí mít závodník celou dobu závodu při sobě. Pořadatel závodu může určit na trati závodu občerstvovací úseky. Začátek úseku musí být označeny nápisem BUFET a konec přeškrtnutým nápisem BUFET. Musí to ovšem být stanoveno v Rozpisu závodu a musí na to upozornit před závodem rozhodčí nebo pořadatel závodu!

  Občerstvovací úseky se zřizují pouze na pravé straně ve směru jízdy, ve stoupáních a na přehledných místech. Pokud není občerstvovací úsek určen, smí závodník přijmout občerstvení od svého doprovodu, avšak nesmí tím ohrozit ani omezit žádného ze startujících ani ostatní účastníky silničního provozu a pokud je závod za plného silničního provozu, tak ani jeho plynulost! Z vozidla nesmí závodník občerstvení přijmout. Porušení tohoto zákazu se trestá diskvalifikací! Občerstvení je zakázáno podávat zejména ve sjezdech, zatáčkách a nepřehledných místech!

 • Projíždění, nebo přelézání uzavření železničních závor, nebo přejíždění železničních přejezdů se svítícím červeným signálním světlem je přísně zakázáno a trestá se diskvalifikací v závodě! Přerušení závodu z tohoto důvodu rozhodne pořadatel závodu o jeho dalším průběhu takto: 1. Neutralizace závodu, 2. Závod bude znovu odstartován s odstupy naměřenými v momentě přerušení závodu. Pořadatel (rozhodčí) musí v Rozpisu závodu upozornit na železniční přejezd na trati závodu.
 • Klasifikace
  • Projedou-li dva nebo více závodníků cílem na stejné úrovni, vyhlásí rozhodčí závodníky na stejném pořadí. Tito závodníci se dělí o ceny případným losem. V případě Mistrovství JAL bude každému přiděleno stejné pořadí a titul mistra. Následující místo bude zrušeno.
 • Diskvalifikace
  • V případě diskvalifikace závodníka v závodě (nebo v celoroční soutěži) bude pořadí jednotlivců změněno.

5. ZÁVODY JEDNORÁZOVÉ S HROMADNÝM STARTEM – NA OKRUZÍCH

 • Závody mají start a cíl na stejném, nebo blízkém místě. Jsou buď hladké nebo bodovací.
 • Při každém průjezdu se závodníkům ukazuje počet okruhů zbývajících do konce závodu. Poslední okruh závodu se ohlašuje zvoněním.
 • Bodovací závody na okruzích se musí organizovat s vyloučením silničního provozu. Prvním kriteriem pro stanovení pořadí je počet okruhů, následuje bodový zisk. Způsob bodování je stanoven rozpisem, např. dvojnásobně hodnocený závěrečný spurt atd. V případě nehody může být povolena neutralizace jednoho okruhu. Toto musí být ale stanoveno v rozpisu závodu. Neutralizace není možná v posledních pěti okruzích závodu!
 • Závody hladké jsou odstartovány na určitý počet okruhů a pořadí jednotlivců je stanoveno průjezdem cíle. Závodníci, kteří jsou dojeti o jeden okruh, mohou být rozhodčím odvoláni.

6. ZÁVODY JEDNORÁZOVÉ S INTERVALOVÝM STARTEM

 • Jednotlivci startují ve stanovených intervalech a rozhodující je docílený čas.
 • Maximální délka závodů je: pro kategorie A a B 25–30km, pro kategorie C, D, E a Z 20–25 km.
 • Intervalové závody je doporučeno pořádat pokud možno na uzavřené trati a na silnicích bez železničních přejezdů.
 • Na silnici musí být označen každý pátý kilometr tratě, dále pak poslední 3, 2 a 1 kilometr a posledních 500 metrů.
 • Po odstartování prvního závodníka se nesmí ostatní účastníci závodu na označené trati rozjíždět a připravovat se na závod. Doprovodná vozidla nejsou povolena.
 • Pořadí startů může předem stanovit pořadatel, zpravidla losováním. Pořadí kategorií na startu: Z, E, D, C, B, A. Starty ostatních kategorií určuje pořadatel.
 • Při mistrovském závodě jednotlivců startuje prvních pět závodníků průběžného pořadí soutěže v jednotlivých kategoriích v opačném pořadí.
 • V případě, že by startovali dva jezdci jednoho družstva bezprostředně za sebou, mohou rozhodčí pořadí změnit s nejbližším dalším závodníkem jiného družstva. Obhájce titulu má právo startovat jako poslední.
 • Pořadí startů se musí zveřejnit minimálně 1 hodiny před startem prvního závodníka. Starty budou určeny (losovány) v následujícím pořadí kategorií: Z, H, D, C, B a A. Jestliže pořadatel vypíše závod i pro jiné kategorie, budou startovat v následujícím pořadí: nábor, žáci mladší, žáci starší, kadeti, junioři.
 • Každý závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 5 minut před stanoveným časem jeho startu. 30 vteřin před startem musí být připraven na startovní čáře. Pokud závodník nenastoupí ke startu, bude zařazen na konec startovní listiny, ale pouze ve výjimečných případech.
 • Start je pro všechny startující pevný. Závodník může být na startu držen a po startu puštěn, ovšem nesmí být postrčen!
 • Závodník odstartuje na povel startéra, když startér předtím odpočítává sekundy, které zbývají do startu: 30, 20, 15, 10 5, 4, 3, 2, 1. V okamžiku povelu startéra začíná měření času.
 • Při chybném startu – předčasném vystartování závodníka, bude závodník potrestán penalizací 10 sekund.
 • Dojede-li v průběhu závodu jeden závodník druhého, nesmí jet v „závěsu“ za soupeřem. Závodník, který dojíždí svého soupeře, musí vybočit z jeho přímého směru a musí dodržovat minimálně 2 metry boční odstup. Po 1 kilometru musí udržovat odstup nejméně 25 metrů. Pokud to závodníci nedodrží, budou penalizováni 1 trestnou minutou, při opětovném porušení diskvalifikací v závodě.
 • Při závodě dvojic startují společně pouze závodníci z jedné startovní skupiny. Pro hodnocení do celoroční soutěže musí být oba členy JAL cyklistika. Pro hodnocení v závodě musí oba projet cílem.
 • Doprovodné ani mechanické vozy nejsou povoleny! Při doprovodu závodníka bude následovat diskvalifikace závodníka.
 • Časy v cíli se měří nejméně na desetiny sekundy. V případě rovnosti časů v cíli se rozhoduje losem. V případě diskvalifikace závodníka po zveřejnění výsledkové listiny bude pořadí jednotlivců posunuto.

7. ZÁVODY JEDNORÁZOVÉ S INTERVALOVÝM STARTEM PRO DRUŽSTVA

 • Družstvo tvoří 4 závodníci. Další počet členů v družstvu je stanoven rozpisem závodu.
 • Maximální délka intervalového závodu družstev je 50 km. Intervalové závody družstev se musí pořádat na dostatečně širokých silnicích bez ostrých zatáček a bez železničních přejezdů.
 • Označení tratě je provedeno na každém 10tém kilometru. Dále se označí poslední 5, 2, a 1 kilometr.
 • Pořadí startu se losuje, První tři týmy průběžného pořadí startují v opačném pořadí, první družstvo startuje poslední.
 • Závodníci na startu stojí vedle sebe v jedné řadě. Start je vždy pevný. Družstvo se musí dostavit ke startu nejméně 3 minuty před určeným startovným časem. Pokud družstvo nenastoupí (nebo některý z jeho členů) ke startu včas, počítá se vždy určený startovní čas. Družstvo může odstartovat později, ovšem do konečného výsledku se započítává oficiální startovní čas.
 • Vzájemné strkání nebo tlačení je v průběhu závodu mezi členy téhož družstva zakázáno. Přestupek se trestá diskvalifikací družstva. Členové téhož družstva si mohou mezi sebou měnit náhradní díly, potraviny, nápoje nebo pomáhat při opravách. Cizí pomoc je zakázána.
 • Čas v cíli se měří nejméně na desetiny sekundy. V cíli bude družstvo klasifikováno, dojede-li v počtu určeném rozpisem závodu (min. 2/3 startujících). Čas se měří poslednímu závodníkovi, který projede cílem.
 • V případě diskvalifikace závodníka bude družstvo hodnoceno dle rozhodnutí ředitele závodu a VV JAL.

8. ZÁVODY ETAPOVÉ

 • Etapové závody tvoří několik závodů – jednorázových, časovek jednotlivců nebo časovek družstev, složené minimálně ze dvou etap. Etapové závody se řídí pravidly jednorázových závodů.
 • V jednom dni mohou být pouze dvě zkrácené etapy – zpravidla časovka (prolog) a silniční závod jednotlivců.
 • Celkový počet členů družstva určí pořadatel závodu. Klesne-li počet členů družstva během závodu na méně než tři závodníky, je družstvo ze soutěže vyřazeno. Zbylí členové družstva mohou v závodě pokračovat, budou ale klasifikováni jen v soutěži jednotlivců.
 • V průběhu etap není povolen doprovod závodníků. Porušení se trestá diskvalifikací jednotlivce, potažmo celého družstva.
 • Do etapového závodu může být zařazen prolog – časovka jednotlivců.
 • Pořadí startu zahajovacího závodu s intervalovým startem určí pořadatel závodu. Jinak se startuje v opačném pořadí, než je celková klasifikace jednotlivců (družstev) po dokončených etapách. Posledních 5–10závodníků může mít delší intervalové starty než ostatní.
 • Rozhodčí mají právo změnit pořadí startu tak, aby vyloučili možnost startu členů téhož družstva za sebou.
 • Výsledky etap, které se jedou jako časovky družstev musí být započteny do celkové klasifikace jednotlivců i družstev. Pokud v časovce družstev závodník odpadne, bude mu započítán do hodnocení jednotlivců jeho skutečně dosažený čas.
 • V každé etapě s hromadným startem se může prvním třem závodníkům v cíli přiznat bonifikace – maximálně 10, 6 a 4 sekundy.
 • Maximální počet rychlostních spurtů v jedné etapě je stanoven na 3. Maximální hodnota bonifikace za rychlostní spurty je 3, 2 a 1 sekunda.
 • Časové bonifikace v prémiových spurtech a za pořadí v cíli se započítávají až do celkového hodnocení, nikoliv do hodnocení jedné etapy.
 • Je-li závodník postižen pádem, defektem nebo mechanickou nehodou uznanou rozhodčími v pásmu 3 km před cílem etapy s hromadným startem, bude mu přidělen čas závodníků (závodníka) se kterými (kterým) jel společně v okamžiku nehody. Bude klasifikován v pořadí v jakém projel cílem.
 • Není-li závodník schopen v důsledku pádu v pásmu 3 km před cílem etapy s hromadným startem, který byl konstatován rozhodčími, protnout cílovou metu, bude klasifikován na posledním místě v etapě a bude mu přidělen čas závodníka (závodníků) se kterými (kterým) jel v okamžiku pádu.
 • Při pádu závodníka v ochranném úseku 1 kilometru v intervalovém závodě družstev, bude závodníkovi přiznán čas těch členů družstva, se kterými jel v okamžiku nehody. To platí i v případě, že závodník nebude moci etapu dokončit.
 • Jeli etapa pořádána na okruhu, délka jednoho okruhu musí být minimálně 12 km.
 • Celkové hodnocení jednotlivců i družstev musí být stanoveno rozpisem etapového závodu. Rozhodujícím kriteriem pro celkové hodnocení je vždy dosažený čas. Rozpisem závodu mohou být vypsány i další soutěže, např. bodovací, vrchařská apod. Podrobnosti hodnocení musí být obsahem Rozpisu etapového závodu.
 • Při rovnosti časů v celkové klasifikaci je dalším rozhodujícím faktorem: 1. průměrné umístnění v časovkách, 2. nižší průměrné umístnění ve všech etapách, 3. lepší umístnění v poslední etapě.