Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Stanovy

JIHOČESKÁ AMATÉRSKÁ LIGA – CYKLISTIKA z. s.
se sídlem Svatý Tomáš 128, 382 73 Přední Výtoň
IČO: 60073993
DIČ: CZ60073993

 1. Předmětem činnosti Jihočeské amatérské ligy – cyklistika ( dále jen JAL ) je sdružování zájemců o amatérskou cyklistiku a pořádání sportovních a společenských podniků zejména cyklistických závodů.
 2. Členem JAL se v kalendářním roce může stát každý, kdo splňuje tyto podmínky:
  1. Před prvním závodem vyplní a podepíše přihlášku do JAL a zaplatí stanovený poplatek na příslušný rok.
  2. Dosáhl věku nejméně 10 let.
  3. O přijetí člena rozhoduje Výkonný výbor (dále jen VV) tím, že člena zařadí do startovní listiny na příslušnou sezónu.
 3. Práva člena JAL:
  1. Účastnit se akcí pořádaných JAL .
  2. Podávat připomínky k činnosti Výkonného výboru ( dále jen VV ) .
  3. Účastnit se jednání VV jako přísedící.
 4. Povinnosti člena JAL:
  1. Dodržovat Pravidla JAL, Soutěžní řád a propozice závodů JAL.
  2. Při porušení některých pravidel a povinností člena JAL může být člen JAL Výkonným výborem JAL vyloučen ze soutěže. Při vyloučení budou všechny jeho výsledky do konečného pořadí jednotlivců a družstev anulovány bez náhrady startovného.
 5. Organizace závodů JAL v příslušné sezóně se řídí Pravidly a soutěžním řádem JAL. Jednotlivé závody pak i příslušnými propozicemi závodů.
 6. Nejvyšším orgánem JAL je Výkonný výbor. Jeho členy jsou ředitel JAL a ředitelé jednotlivých závodů zařazených v sezóně do seriálu závodů JAL. Schází se minimálně 1× ročně, zpravidla ke konci kalendářního roku. Termín jednání VV JAL vyhlašuje ředitel JAL s minimálně týdenním předstihem. Jednání VV JAL je veřejné a může se jej zúčastnit každý člen JAL, pokud svoji účast předem oznámí řediteli. Jednání VV JAL vede ředitel JAL.

  VV JAL je usnášení schopný při minimální účasti 50% jeho členů. Veškerá rozhodnutí se dějí hlasováním, kdy každý člen VV JAL má jeden hlas. Ke schválení jakéhokoli návrhu je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných, při rovnosti hlasování je rozhodující hlas ředitele.

  Na jednání VV JAL schvaluje činnost ředitele JAL, zprávu o hospodaření s fondem JAL a případné změny Stanov, Pravidel a Soutěžního řádu JAL. Dále VV JAL schvaluje kalendář závodů na další rok. Z výročního jednání VV JAL se sepíše zápis, který se zasílá všem členům VV JAL.

 7. Statutárním orgánem JAL je ředitel JAL který je volen VV JAL zpravidla na dobu pěti let. počínaje a konče zasedáním VV JAL. Jeho povinností je řídit, koordinovat a reprezentovat činnost JAL. Pravomocí ředitele je zejména:
  1. Operativně rozhodovat při závodech v rámci všech pravidel JAL
  2. Jednat a vystupovat v zájmu JAL při styku se subjekty mimo JAL
  3. Nakládat s fondem JAL
  4. Podepisovat všechny smlouvy a ostatní dokumenty za JAL.
 8. Ředitel JAL může být odvolán kdykoli nadpoloviční většinou všech členů VV JAL. Případné mimořádné jednání VV JAL může za účelem vyslovení nedůvěry řediteli JAL svolat jakýkoliv člen VV JAL za podpory min. 2 členů JAL, nebo člen JAL za podpory dalších 30 členů JAL. Při odvolání ředitele JAL musí být zároveň zvolen nový ředitel JAL.
 9. Pro účely pořádání sportovních akcí ( cyklistických závodů ) jsou zásadními dokumenty Pravidla a Soutěžní řád jehož součástí jsou i Pravidla pro pořadatele. Pro jednotlivé závody jsou závazné i příslušné propozice závodu.
 10. Finanční fond JAL je tvořen poplatky členů JAL za vstup do seriálu závodů v příslušném roce, příspěvky pořadatelů jednotlivých závodů a dary soukromých a právnických osob. Člen JAL, který zprostředkuje sponzorský příspěvek do fondu JAL , má právo na bezplatné členství a účast v závodech JAL až do vyčerpání 20% tohoto příspěvku, nejdéle však do konce aktuálního kalendářního roku.

  Výši poplatku za vstup do seriálu závodů v příslušném roce, startovného a odvodu pro potřeby pojištění odpovědnosti navrhuje a schvaluje VV JAL hlasováním.

  Prostředky fondu JAL jsou využívány zejména k organizování sportovních podniků pro potřeby členů JAL.

 11. Pro účely kontroly nakládání s fondem JAL předkládá ředitel JAL potvrzené Daňové přiznání JAL. K zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního styku je ředitel JAL oprávněn zřídit jedno pokladní místo a jeden běžný účet u peněžního ústavu.
 12. Závazné dokumenty JAL:
  1. Stanovy
  2. Pravidla a Soutěžní řád JAL
  3. Kalendář závodů na příslušnou sezónu
  4. Daňové přiznání
  5. Zápis z jednání VV JAL